ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             แบบประเมินออนไลน์การให้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  23-03-2561   การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
19-02-2561     งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษออกให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ«การตลาดออนไลน์สำหรับการบริหารรัฐกิจและวิสาหกิจ»  
08-02-2561     การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
26-12-2560     วจก. นำทีมบริการวิชาการพบชาวบ้านตำบลขุนทะเลลุยปัญหาขยะ  
19-10-2560     มรส. ร่วมกับ ซีพีออลล์ จัดกิจกรรม 'ดอกดาวเรืองบานในใจพ่อ' น้อมถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9  
22-03-2561   ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2561
19-03-2561   ยกเลิกประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 และรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
25-01-2561   ใบสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
25-01-2561   ข้อปฏิบัติในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2561
25-01-2561   รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา  
02-12-2560   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
26-09-2560   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
11-08-2560   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
10-03-2560   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับท้องถิ่น(กศ.บท.)ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
30-01-2560   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
23-03-2561   การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
19-02-2561   งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษออกให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ«การตลาดออนไลน์สำหรับการบริหารรัฐกิจและวิสาหกิจ»
08-02-2561   การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
26-12-2560   วจก. นำทีมบริการวิชาการพบชาวบ้านตำบลขุนทะเลลุยปัญหาขยะ
19-10-2560   มรส. ร่วมกับ ซีพีออลล์ จัดกิจกรรม 'ดอกดาวเรืองบานในใจพ่อ' น้อมถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9
อ่านทั้งหมด :  บริการวิชาการ