คณะวิทยาการจัดการ มรส. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

mou-surat1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกหลักสูตรสหกิจศึกษาให้มีศักยภาพ และคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล

{AG}mou-surat1{/AG}