ยินดีต้อนรับสู่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

FACULTY FOR EXPERIENCE ENHANCEMENT AND INNOVATION DEVELOPMENT FOR SOCIAL ENGAGEMENT

แหล่งสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

แนะนำวารสารวิทยาการจัดการ

ความร่วมมือทางวิชาการ