ขอเชิญนักศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน GOOGLE APP FOR EDUCATION

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Google App for Education” ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับกิจกรรมฐาน 3 ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงทะเบียนอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 077913330 หรือ 077913333 ต่อ *5100