หน่วยวิจัยจัดโครงการ Forecasting Models & Multivariate Grey Models

grey-models-04

หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ Forecasting Models & Multivariate Grey Models ซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัยที่ใช้สำหรับการพยากรณ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 3 โดยได้เชิญ ดร.รจนา อินทรธิราช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัย

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.