โครงการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

external-trainee-supervision-project-team-2-2560-00

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินโครงการนิเทศก์นักศึกษาฝึกงานภายนอก เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลนักศึกษา การสร้างสัมพันธไมตรีกับสถานประกอบการ การรับฟังปัญหาจากสถาประกอบการ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาได้จัดนักศึกษาออกฝึกงานภายนอก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 และในช่วงของการออกฝึกงานภายนอก จะมีคณาจารย์ออกนิเทศก์นักศึกษาตามสถานประกอบการ ตามตารางปฏิทินในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 ุถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.