สร้างสรรค์ไอเดียสื่อสารสุขภาวะด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นมวยไชยา

muaychaiya-34

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระดมพลังคนรุ่นใหม่ออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับกลุ่มวัยรุ่น เพื่อแนะนำแนวทางการมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) และการนอนหลับ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยประยุกต์เอาท่ามวยไชยาซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นท่าออกกำลังกายสำหรับคนทุกวัย

 

ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นการส่งเสริมให้ร่างกายมีสภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยรูปแบบหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาวะซึ่งเป็นที่นิยมคือการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น การนำเอาศิลปะการป้องกันตัวแบบมวยไชยามาออกแบบเป็นท่าออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสุขภาวะในสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นทั้งการได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมมวยไทยไชยาสามารถคงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนกิจกรรมทางกายให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียง รวมถึงเป็นการสื่อสารรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในการให้ความสนใจกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจอันดีงามของนักศึกษา จึงได้บูรณาการองค์ความรู้เรื่องมวยไชยาและรูปแบบการทำกิจกรรมทางกายขึ้น ประกอบกับภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นสามารถกระตุ้นจิตสำนึกของผู้คนและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้คนได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งมวยไชยาเป็นต้นทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในศิลปะการป้องกันตัวที่นับว่ามีหลงเหลืออยู่ไม่มากนักในประเทศไทย”

นายอัษฎาวุฒิ สูงสุด นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกิจกรรมนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. หรือ คิดดีไอดอล (Kiddee Idol) เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ด้วยการจัดกิจกรรมผลิตสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน โดยนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ผ่านการประกวดและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

“กิจกรรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสุขภาวะด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งหมัดมวย: มวยไทยไชยา ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ตำนานมวยไชยา ผ่านการฝึกฝนศิลปะมวยคาดเชือกแห่งลุ่มน้ำตาปี และกิจกรรม หมัด เท้า เข่า ศอก: แม่ไม้หมัดมวยสร้างเสริมสุขภาวะ โดยเป็นการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะและเพิ่มพื้นที่ทางกายด้วยท่ามวยประยุกต์ ซึ่งสามารถเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารรณรงค์ให้กับนักศึกษา รวมถึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ในชุมชน และยังสามารถปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาและปลุกกระแสการพื้นฟูคุณค่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน”

ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสุขภาวะด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งหมัดมวย: มวยไทยไชยา จัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ข่าวโดย อัษฎาวุฒิ สูงสุด / ภาพข่าวโดย นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Blog Attachment

    Leave us a Comment

    logged inYou must be to post a comment.