ค่านิยมหลักของคณะวิทยาการจัดการ

อัตลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

8 คุณลักษณะ “บัณฑิตมืออาชีพ” คณะวิทยาการจัดการ (8 Mastery of MSC)

ความมุ่งมั่นของบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ (4 Spirit of MSC)

ความสร้างสรรค์ของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ (4 Creativity of MSC)