ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงบ สิงสันจิตร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงบ สิงสันจิตร ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาการบริหารธุรกิจ

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.