คณะผู้บริหาร

ดร.อนุมาน จันทวงศ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวกมลวรรณ เหล่ายัง

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

นางสาวจุฑารัตน์ ธาราทิศ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นายมณกันต์ สมเกื้อ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายธวัช บุญนวล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสุภานีย์ พุทธพงค์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ