ขอชื่นชมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559

ลำดับชื่อ-นามสกุลชื่อเรื่องวารสารที่ตีพิมพ์/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ประเภท
1ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธรความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประชุมวิชาการระดับชาติ
2ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธรความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารรัฐบาลแห่งหนึ่งประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประชุมวิชาการระดับชาติ
3ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทสุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประชุมวิชาการระดับชาติ
4น.ส.พรเพ็ญ สุขหนูแนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวมเชิงพื้นที่เขา ป่า นา เล จังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประชุมวิชาการระดับชาติ
5น.ส.สุดาวรรณ แท่นทอง รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรีภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประชุมวิชาการระดับชาติ
6น.ส.จารุณีย์ หมั่นถนอม ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวินกลยุทธ์การมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประชุมวิชาการระดับชาติ
7น.ส.ดารุณี วัชนะ
ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์คุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของผู้ใชบริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประชุมวิชาการระดับชาติ
8น.ส.สุวิชศรี สุขทร ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดคุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีการประชุมวิชาการ (proceedings) เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีประชุมวิชาการระดับชาติ
9น.ส.สุธาสินี จันทร์แจ่มใส
ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีการประชุมวิชาการ (proceedings) เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีประชุมวิชาการระดับชาติ
10ดร.เกวลิน อังคณานนท์Extending Technology Enhanced Accessible Interaction Framework Method for Thai Visually Impaired People ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 15th International Conference on Computers Helping People with Special Needs ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
11ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์A Comparison of Ethical Theories Using for Budget Slack Explanation Business Managers in ThailandInternational Conference on Education “Innovation and Education : Meeting Point for Development” วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ประเทศฟิลิปปินส์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
12นายพงศกร ศยามลApplications of Sufficiency Economy Philosophy for Self Reliance of the Rubber Planters in Surat Thani ProvinceInternational Conference on Education “Innovation and Education : Meeting Point for Development” วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ประเทศฟิลิปปินส์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
13ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชคThe Effectiveness of Personal Financial Planning of Rubber Farmers in Thailand : Case Study of Suratthani Province25th International Academic Conference. OECD Headquarters, Paris 6 September 2016ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
14ผศ.บัวผิน โตทรัพย์The Knowledge and Understanding about Morals Ethics for Broadcasting by New Generation Broadcasters in Suratthani ProvinceInternational Conference on Education “Innovation and Education : Meeting Point for Development” วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ประเทศฟิลิปปินส์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
15น.ส.มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2559)
 
16รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ
น.ส.ปลื้มใจ ไพจิตร
จริยธรรมทางธุรกิจของธุรกิจการท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2559)
 
17น.ส.สุวิมล เวชวิโรจน์ปัจจัยสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้าน: ศึกษากรณีหนังตะลุงเทพศิลป์ ผ่องแก้ว 3 ภาษา มหาบัณฑิตวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2559)
 
18น.ส.มณฑา เอมสวัสดิ์Organizational Factors, Environmental Attitudes of Executives,and Distribution of Hotel Environmental Marketing Strategies on Koh Samui, Suratthani Province, Thailandวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2559) 
19น.ส.กชพร สุขสวัสดิ์ ผศ.ดร.จักรวุฒิ ชอบพิเชียร ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรีความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม -ธันวาคม 2559) 
20น.ส.จิตรา กาสาเอก รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการบริษัทลิสซิ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2559) 
21นายบุญฤกษ์ บุญคงความสุขและแรงจูงใจในการทำงานของคนวัยทำงานสุราษฎร์ธานีวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2559) 
22น.ส.ทักษพร คงคาช่วย ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการคุณค่าการรับรู้ ความไว้วางใจกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีที่ 35 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2559 
23ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธรบทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงาน ของวิสาหกิจขนาดกลางวารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 
24น.ส.สมาภรณ์ สุขโสม ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร นายอรรถพงศ์ ลิมปกาญจนวัฒน์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 
25ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค นายวิศณุ สอนทองการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการงินในการตัดสินใจขายไม้ยางพาราของเกษตกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ของไทยวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 8 2016 VOL.8 
26นางสงบ สิงสันจิตรระบบการผลิต ระบบการตลาด ต้นทุนและผลตอบแทนจาการทำประมงหอยไฟไหม้ กรณีศึกษา: ชาวประมง อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 
27ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชคThe Accomplishment of students’ learning on accounting Information system courseTHAMMASAT INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  Vol.21 No.5, 2016 (Supplement Issue)ตุลาคม – ธันวาคม 2559 
28ผศ.บัวผิน โตทรัพย์พฤติกรรมการเปิดรับฟังและความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เอฟ.เอ็ม. 89.75 เมกะเฮิรตซ์วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559