แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

internship-notice

{edocs}/document/cooperativeeducation/2559/extra/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา-กศ.บท.pdf,100%,500{/edocs}

ดาวน์โหลด คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [pdf]

สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ศูนย์สุราษฎร์ธานี.pdf

สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป ศูนย์สุราษฎร์ธานี.pdf

สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป หน่วยบริการพื้นที่จังหวัดชุมพร.pdf

สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป หน่วยบริการพื้นที่อำเภอเกาะสมุย.pdf