แต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558

internship-notice

{edocs}/document/cooperativeeducation/2559/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาอาจารย์นิเทศสหกิจฯและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ-ภาคปกติ-2-2558.pdf,100%,500{/edocs}

ดาวน์โหลด แต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558 [pdf]

คำสั่งนิเทศ-55081.121-การตลาด.pdf

คำสั่งนิเทศ-55082.122-การตลาด.pdf

คำสั่งนิเทศ-55086.121-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.pdf

คำสั่งนิเทศ-55087.122-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.pdf

คำสั่งนิเทศ-55088.123-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.pdf

คำสั่งนิเทศ-55089.124-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.pdf

คำสั่งนิเทศ-55091.121+55092.122-สื่อสารมวลชน.pdf

คำสั่งนิเทศ-55093.121+55094.121-ประชาสัมพันธ์.pdf

คำสั่งนิเทศ-55095.121-บัญชี.pdf

คำสั่งนิเทศ-55096.122-บัญชี.pdf

คำสั่งนิเทศ-55097.123-บัญชี.pdf

คำสั่งนิเทศ-55073.121-โลจิสติกส์.pdf

คำสั่งนิเทศ-55074.122-โลจิสติกส์.pdf

คำสั่งนิเทศ-55071.121-การเงินและธนาคาร.pdf

คำสั่งนิเทศ-55072.122 การเงินและธนาคาร.pdf

 

Please follow and like us:
error0