เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2558

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2558

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หากมีข้อผิดพลาดในส่วนของข้อมูล  ให้รีบติดต่อฝ่ายงานฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา คุณวราภรณ์ นุ้ยแดง (พี่เล็ก)

 

Blog Attachment