มาตรฐานการบัญชีสำหรับ SMEs กลยุทธ์การสอนที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้สำหรับวิชาการบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหาร และการวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธี Action Research

{edocs}/document/article/มาตรฐานการบัญชีสำหรับSMEs.pdf,100%,500{/edocs}

นำเสนอโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษ  คงรุ่งโชค

ดาวน์โหลด : มาตรฐานการบัญชีสำหรับ SMEs กลยุทธ์การสอนที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้สำหรับวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร และการวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธี Action Research [PDF File 86.3 KB]

Blog Attachment