มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

10336774_774849255872332_5247767204175425437_n

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บุคลากรสายสนับสนุน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “การสร้างความคิดเชิงบวกในการทำงาน” โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด) ในการนี้ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.นิตย์ ทหัยวสีวงศ์ สุขศรี  ได้กล่าวต้อนรับ และสรุปข้อมูลการทำงานภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการให้แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก

{module[230]}