ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบอนุมัติตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้


1. อาจารย์นินธนา เอี่ยมสะอาด อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


2. อาจารย์ ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559


3. อาจารย์พงศกร ศยามล อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559

 

 

Blog Attachment