กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ


กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ
วันอังคาร ที่  12  มีนาคม  2556 เวลา  08.30 – 12.00  น.
ณ  ห้องศรีวิชัย  อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 สาขาวิชา กลุ่มเรียน จำนวนนักศึกษา (คน)
 การจัดการโลจิสติกส์ 5207.121 34
 สาขาวิชาการบัญชี 5245.181
5246.182
5481.191
5482.192
 20
29
44
33
 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด
 5455.091 10
                                  รวมปกติ

 

 170