ยินดีต้อนรับสู่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Faculty for Value Experience and Innovation Management

คณะแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการนวัตกรรม

ผลงานนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

อัตลักษณ์

ใฝ่รู้ สู้งาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

เป็นคณะแห่งบริหารจัดการที่ทันสมัย และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม

Team Management

Team Management

UOCE Theme offers countless event creation with event count down, social sharing, Ticket options. Save events to calendar and what not.

Gallery Management

Gallery Management

UOCE Theme provides stunning Gallery management for institutes to manage their galleries aesthetically. Add as maximum as you can. Simple awesome.

Courses Management

Courses Management

Chimp studio offer complete system to manage unlimited No. Of courses, modules, lessons, quizzes campus, and unlimited students.

Event Management

Event Management

UOCE Theme offers countless event creation with event count down, social sharing, Ticket options. Save events to calendar and what not.